Śledź oferty na: Wrodeal
Możesz zrezygnować w każdej chwili

Regulamin

1. DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają odpowiednio:

Operator - Mfbiz.pl Bartosz Barabasz, ul. Bacciarellego 48/2, 51-649 Wrocław

Sprzedający – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która współpracuje z Operatorem w zakresie umieszczania swoich usług/produktów w Portalu Wrodeal.pl.

Portal WRODEAL– prowadzony przez Operatora portal z kuponami rabatowymi, utrzymywany w domenie wrodeal.pl w ramach, którego publikowane są oferty rabatowe i zawierane są umowy pomiędzy Sprzedającymi a Klientami.

Kupon – wygenerowana i wysyłana na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (e-mail) informacja stanowiąca potwierdzenie dokonania przez Klienta zapłaty oraz nabycia prawa do żądania wydania przez Sprzedającego Towaru lub realizacji usługi na warunkach określonych w danej Ofercie, zawierająca unikalny kod kuponu lub/i inne unikalne oznaczenie.

Klient –użytkownik Portalu WRODEAL, który ma możliwość zakupu kuponów, podając prawidłowe dane (Imię, Nazwisko, Miejscowość, E-mail), dla których zostanie wygenerowany i przesłany kupon WRODEAL.

Regulamin – niniejszy Regulamin Portalu WRODEAL.

Towar/Usługa – rzecz, usługa bądź prawo, które ma być przedmiotem świadczenia Sprzedającego, na rzecz posiadacza Kuponu. W przypadkach określonych w Ofercie Kupon może upoważniać również jego okaziciela do żądania zawarcia przez Sprzedającego określonej umowy na szczególnych warunkach wskazanych w treści Oferty.

Oferta - zamieszczana w Portalu WRODEAL, pochodząca od Sprzedającego oferta dotycząca sprzedaży Kuponów.

2. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

2.1 Regulamin określa warunki korzystania z Portalu WRODEAL w zakresie zawierania umów przez Klientów ze Sprzedającymi w przedmiocie nabycia.

2.2 Klientami mogą być wyłącznie osoby fizyczne posiadające zdolność prawną do zawierania umów, o których mowa w niniejszym Regulaminie.

2.3 Klient zobowiązuje się do zapoznania z brzmieniem Regulaminu przed skorzystaniem z Portalu WRODEAL. Korzystanie z Serwisu WRODEAL oznacza wyrażenie zgody na warunki określone w Regulaminie.

3. NABYCIE KUPONU I WYDANIE TOWARU / REALIZACJA USŁUG

3.1 Umowa nabycia Kuponu zawierana jest bezpośrednio pomiędzy Klientem a Sprzedającym.

3.2 Zawarcie umowy nabycia Kuponu następuje w formie elektronicznej, w drodze przyjęcia przez Klienta oferty Sprzedającego. Na procedurę zawarcia umowy składają się następujące czynności: wybór przez Klienta opcji „Kup teraz” dostępnej przy danej  Ofercie i wskazanie liczby Kuponów, a następnie potwierdzenie przez niego tego wyboru. Z chwilą potwierdzenia wyboru przez Klienta dochodzi do przyjęcia oferty Sprzedającego i zawarcia umowy nabycia Kuponu (bądź odpowiednio Kuponów zgodnie ze wskazaniem Klienta).

3.3 Umowę nabycia Kuponu można zawrzeć jedynie w czasie publikacji Oferty (przed czasem zakończenia oferty – zawsze podanym na stronie Oferty), z tym że w Ofercie może zostać określony górny limit możliwych do nabycia Kuponów.

3.4 Jeżeli w Ofercie zawarte zostało zastrzeżenie, że nabycie Kuponów jest możliwe pod warunkiem, że zostanie osiągnięta minimalna ogólna liczba zbytych Kuponów dotyczących tej Oferty, wówczas umowa nabycia Kuponu (odpowiednio Kuponów) zostaje zawarta pod warunkiem zawieszającym, że w terminie publikacji Oferty zgłoszony zostanie zamiar nabycia co najmniej określonej jako minimalna liczby Kuponów (tj. zostaną zawarte umowy pod warunkiem zawieszającym w przedmiocie łącznie nabycia tej minimalnej liczby Kuponów) i za wszystkie te Kupony zostanie zapłacona pełna kwota zgodnie z pkt. 3.5. i w terminie tam wskazanym.

3.5 Po zawarciu umowy na zakup Kuponu (odpowiednio Kuponów), Klient zobowiązany jest niezwłocznie dokonać zapłaty kwoty wskazanej w Ofercie korzystając z udostępnionych w Portalu WRODEAL metod płatności internetowych (system płatności realizuje firma PayU). Przydzielanie Kuponów następuje zgodnie z kolejnością księgowania wpłat na rachunku bankowym Operatora do wyczerpania liczby oferowanych Kuponów. Warunkiem wygenerowania Kuponu jest wpłynięcie środków na rachunek bankowy Operatora w terminie do godz. 15.00 trzeciego dnia kalendarzowego od zakończenia publikacji Oferty. W przypadku, gdy wpłata Klienta nie wpłynie w powyższym terminie, Kupon nie zostanie wygenerowany a wpłacone przez Klienta środki zostaną mu zwrócone.

3.6 W wyniku zawarcia umowy i dokonania przez Klienta zapłaty wskazanej kwoty, Operator generuje w imieniu Sprzedającego Kupon (bądź odpowiednio Kupony) i wysyła go do Klienta na jego adres poczty e-mail. W przypadku umów, o których mowa w punkcie 3.4., każdy Kupon generowany jest po ziszczeniu się warunku wskazanego w punkcie 3.4. Regulaminu. W razie nieziszczenia się tego warunku środki wpłacone przez Klientów są im zwracane. Operator przekazuje Sprzedającemu dane dotyczące wygenerowanych Kuponów, w tym dane umożliwiające identyfikację każdego Kuponu.

3.7 W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy nabycia Kuponu (bądź odpowiednio Kuponów), Sprzedający zobowiązany jest do zwrotu Klientowi uiszczonej przez niego kwoty, na zasadach określonych przepisami prawa.

3.8 Sprzedający jest zobowiązany i odpowiada wobec Klienta za wykonanie swojego świadczenia z należytą starannością, wynikającą z danego rodzaju działalności prowadzonej przez Sprzedającego.

4. PŁATNOŚCI

4.1 Klient nie ponosi jakichkolwiek opłat z tytułu korzystania z Portalu WRODEAL na podstawie niniejszego Regulaminu, poza opłatami na rzecz Sprzedających z tytułu nabycia Kuponu.

4.2 Obsługę płatności internetowych udostępnianych w ramach Portalu WRODEAL prowadzi, jako agent rozliczeniowy, spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Marcelińskiej 90 (60-324 Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, pod numerem 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 zł w całości opłaconym, posiadająca NIP: 779-23-08-495.

4.3 Płatności za pośrednictwem systemu płatności mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu, o który następuje realizacja płatności.

4.4 Klient, po zatwierdzeniu formularza transakcji w Portalu WRODEAL  i wybraniu formy płatności za pośrednictwem systemu płatności, jest automatycznie przekierowywany odpowiednio: w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej – na stronę internetową partnera agenta rozliczeniowego będącego centrum autoryzacyjno-rozliczeniowym, w przypadku płatności w drodze przelewu internetowego – na stronę internetową partnera agenta rozliczeniowego będącego bankiem. W ten sposób przekazywane są również niezbędne do obsługi płatności dane podane przez Klienta w związku z zakupem Kuponu.

4.5 W celu dokonania płatności Klient powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych odpowiedniego partnera agenta rozliczeniowego zgodnie z zasadami określonymi przez tego partnera. W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych stronach i automatycznie uzupełnionym przez system płatności, płatność może nie zostać zrealizowana.

4.6 Warunkiem zapłaty kartą płatniczą jest pozytywna autoryzacja płatności.

4.7 Wszelkie reklamacje z tytułu niewykonania bądź niewłaściwego wykonania obsługi płatności powinny być kierowane bezpośrednio do PayU S.A. na adres poczty elektronicznej (e-mail), zgodnie z regulaminem PayU dotyczącym świadczenia usług w zakresie płatności elektronicznych.

5. ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI OPERATORA PORTALU WRODEAL

5.1 Operator obsługujący Portal WRODEAL ponosi odpowiedzialność za jego należyte funkcjonowanie, w szczególności za wygenerowanie i przesłanie Klientowi Kuponu z unikatowym kodem.

5.2 Operator zapewnia, że zawarty w Kuponie kod jest wygenerowany na podstawie Oferty Sprzedającego zgodnie ze zleceniem udzielonym przez Sprzedającego i gwarantuje, że kod ten zostanie przekazany również Sprzedającemu oraz będzie stanowił podstawę do realizacji Kuponu.

5.3 Operator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie przez Sprzedającego świadczenia objętego Ofertą bądź niewykonanie tego świadczenia z innych przyczyn, niż błąd Operatora w wygenerowaniu Kuponu. Operator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Sprzedających oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność oferowanych Towarów/Usług, a także prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Sprzedających.

6. POLITYKA PRYWATNOŚCI DANYCH OSOBOWYCH

6.1 Operator Portalu WRODEAL jest Administratorem danych osobowych.

6.2 Operator zapewnia prawidłowe przechowywanie danych osobowych Kupującego. Do jego obowiązków należy takie przechowywanie danych (Imię, Nazwisko, Miejscowość, E-mail) by osoby nieupoważnione nie miały do nich wglądu.

6.3 Klient może w każdym momencie usunąć z bazy wpisane przez siebie dane. Zrobić to może poprzez przesłanie na adres kontakt@wrodeal.pl wiadomości e-mail o treści "proszę usunąć moje dane z portalu wrodeal.pl"

7. POLITYKA PRZERW TECHNICZNYCH

Operator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Portalu WRODEAL. Przy tak złożonym systemie informatycznym jak Portal WRODEAL mogą wystąpić awarie i błędy techniczne spowodowane kłopotami związane z pracą serwerów. W każdym przypadku Operator stara się w jak najwyższym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych. Aby rozwijać Portal WRODEAL oraz minimalizować ryzyko wystąpienia awarii, konieczne są okresowe przerwy techniczne, w czasie których w systemie informatycznym wprowadzane są odpowiednie zmiany. Operator dba o to, aby przerwy techniczne nie były uciążliwe dla Klientów. W tym celu, w miarę możliwości, planuje je na godziny nocne.

8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE I ZWROTY

8.1 Klient może zgłaszać reklamacje dotyczące nienależytego funkcjonowania Portalu WRODEAL, w szczególności wygenerowania i przesłania Klientowi Kuponu za pomocą korespondencji elektronicznej na adres: kontakt@wrodeal.pl lub w formie listu poleconego przesłanego na adres: Mfbiz.pl Bartosz Barabasz, ul. Bacciarellego 48/2, 51-649 Wrocław z dopiskiem „reklamacja WRODEAL”.

8.2 Reklamacja powinna zawierać, co najmniej: dane pozwalające na identyfikację Klienta, adres e-mail Klienta przypisany do jego Konta, numer transakcji oraz tytuł ogłoszenia, którego reklamacja dotyczy bądź inne dane pozwalające na identyfikację Oferty oraz okoliczności uzasadniające reklamację. Termin zgłaszania reklamacji to 30 dni od daty zaistnienia zdarzenia.

8.3 Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Operator przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Klienta o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

8.4 Operator rozpoznaje reklamację standardowo w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail podany przy zamówieniu Kuponu.

8.5 Reklamacje Klientów dotyczące nabycia Kuponu i wydania Towaru / realizacji usługi są rozpatrywane przez Sprzedającego, którego Oferta dotyczy danego Kuponu, według zasad określonych przez tego Sprzedającego i powinny być składane bezpośrednio do niego.

8.6 Klient w terminie 7 dni, może dokonać zwrotu kuponu oraz prosić o zwrot pieniędzy, musi jednak spełnić kilka warunków. Kupon powinien zostać zniszczony lub odesłany na adres Operatora Portalu Wrodeal oraz nie może być on zrealizowany u Sprzedającego.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1 Regulamin dostępny jest w Portalu WRODEAL. Na żądanie Klienta Regulamin przesyłany jest drogą poczty elektronicznej.

9.2 O zmianie Regulaminu Operator poinformuje poprzez zmieszczanie informacji na stronie Portalu. Kupony dotyczące Ofert zamieszczonych w Portalu WRODEAL przed wejściem w życie zmian do Regulaminu są nabywane na zasadach obowiązujących do dnia zmiany Regulaminu.

9.3 O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Klientem a Operatorem, której przedmiotem jest świadczenie przez Operatora usług na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.